Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.patmedicine.pl

Centrum Fizjoterapii „GAMI” Janusz Galica, Paweł Miłoś spółka cywilna

Ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec

NIP 8172172464

REGON 180851652


I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki:

 • zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego www.patmedicine.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów,
 • dostarczania treści marketingowych dotyczących Sklepu internetowego za pomocą tzw. Newslettera,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.patmedicine.pl prowadzony jest przez Janusza Galicę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Epogeum” Galica Janusz, NIP: 8171502379 oraz Pawła Miłosia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą El Pablo Fizjoterapia Paweł Miłoś, NIP: 8172183657, działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą CENTRUM FIZJOTERAPII „GAMI” JANUSZ GALICA, PAWEŁ MIŁOŚ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec, NIP 8172172464, REGON 180851652.

3. Adres oddziału firmy: Centrum Fizjoterapii „GAMI” Janusz Galica, Paweł Miłoś spółka cywilna ul. Bajana 18A, 39-300 Mielec

4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres: biuro@patmedicine.pl, natomiast korespondencję tradycyjną należy kierować na adres: ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec.

5. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.


II. Definicje

Sklep internetowy – Strona internetowa i narzędzia informatyczne (serwis internetowy) zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów, dostępny w domenie internetowej www.patmedicine.pl.

Sprzedawca – Janusz Galica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Epogeum” Galica Janusz, NIP: 8171502379 oraz Paweł Miłoś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą El Pablo Fizjoterapia Paweł Miłoś, NIP: 8172183657, działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą CENTRUM FIZJOTERAPII „GAMI” JANUSZ GALICA, PAWEŁ MIŁOŚ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec, NIP 8172172464, REGON 180851652.

Administrator danych osobowych – Janusz Galica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Epogeum” Galica Janusz, NIP: 8171502379 oraz Paweł Miłoś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą El Pablo Fizjoterapia Paweł Miłoś, NIP: 8172183657, działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą CENTRUM FIZJOTERAPII „GAMI” JANUSZ GALICA, PAWEŁ MIŁOŚ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec, NIP 8172172464, REGON 180851652.

Strona internetowa – www.patmedicine.pl.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej.

Klient – Użytkownik, który w ramach Sklepu internetowego zawarł Umowę sprzedaży (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja – czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym pod adresem www.patmedicine.pl/rejestracja umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym pod adresem www.patmedicine.pl/zamowienie umożliwiający złożenie Zamówienia.

Identyfikator – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Sklepie internetowym, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania Konta w Sklepie internetowym.

Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem i hasłem służące do skorzystania ze Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie internetowym na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta Produktu.

Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość Produktu ze Sprzedawcą.

Produkt – rzecz ruchoma prezentowana na witrynie Sklepu internetowego mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca – firma współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie realizacji dostawy Produktów.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego Produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

Gwarant – Janusz Galica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Epogeum” Galica Janusz, NIP: 8171502379 oraz Paweł Miłoś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą El Pablo Fizjoterapia Paweł Miłoś, NIP: 8172183657, działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą CENTRUM FIZJOTERAPII „GAMI” JANUSZ GALICA, PAWEŁ MIŁOŚ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec, NIP 8172172464, REGON 180851652.

Karta gwarancyjna – dokument wystawiony przez Gwaranta, gwarantujący Klientowi bezpłatne usunięcie wad zakupionego Produktu, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.


III. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

4. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Użytkownika: imię i nazwisko, adres tj. ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz nazwa Użytkownika i hasło.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi poprzez dodanie Produktu do koszyka.

6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie, w którym Klient zaznaczył stosowne pole tzw. check-box w momencie Rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

7. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.

8. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili np. poprzez usunięcie konta Użytkownika. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

10. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@patmedicine.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

11. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.


IV. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego.

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu internetowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.


V. Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Użytkownik ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:

 • złożenie zamówienia po wcześniejszej Rejestracji w systemie Sklepu internetowego;
 • złożenie zamówienia bez Rejestracji;
 • złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży na zakup danego Produktu bez wcześniejszej Rejestracji w Sklepie internetowym jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego Formularza zamówienia internetowego dostępnego na stronie www.patmedicine.pl poprzez podanie wymaganych danych,
 • akceptacji Regulaminu.

3. W ramach Rejestracji Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres tj. ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz nazwa Użytkownika i hasło. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.patmedicine.pl. Dane wskazane w Formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego Formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep internetowy prawidłowej aktywacji Konta.

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich Produktów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć Zamówienie, w tym celu kierując się informacjami na stronie wypełniamy Formularz zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

5. W przypadku wyboru Zamówienia bez rejestracji, po dokonaniu wyboru Produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Twój koszyk ” i dokonać zakupu. W celu złożenia Zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

6. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@patmedicine.pl. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia Umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

7. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że dane podane w Formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

8. Umowa sprzedaży na dany Produkt zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia.

9. Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone Zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach, w przypadku zaznaczenia opcji Newsletter.

10. Użytkownik, w trakcie procedury Rejestracji, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu zaznacza właściwe pole w Formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem założenia Konta Użytkownika. Zgodę Użytkownik może w każdym momencie wycofać, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie drogą elektroniczną.

11. Użytkownik w trakcie procedury Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy na podany w trakcie Rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204). Wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy nie jest warunkiem założenia Konta Użytkownika. Zgodę Użytkownik może w każdym momencie wycofać, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie drogą elektroniczną.

12. Klient ma możliwość anulowania złożonego Zamówienie lub jego zmodyfikowania, w tym celu należy:

 • skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
 • skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
 • za pomocą Panelu Klienta, przy czym dotyczy to jedynie zarejestrowanych Użytkowników.

13. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę Produktu.


VI. Płatność.

1. Zapłata ceny za zamówiony Produkt u Sprzedawcy oraz zapłata za ewentualne koszty przesyłki może zostać uiszczona w następujący sposób:

 • przelew bankowy (przelew z rachunku);
 • płatność online (przelewy24.pl, karta płatnicza, karta kredytowa,)

2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztu wysyłki. Sprzedawca pokrywa koszty dostawy towaru do klienta pod wskazany adres na terenie kraju.

3. Przy wysyłce towaru za granicę koszty dostawy pokrywa Kupujący. Koszt wyceniany jest indywidualnie w zależności od kraju wysyłki.

4. W sytuacji gdy Klient skorzysta z usługi montażu towaru przez Sprzedawcę, koszty dostawy w całości pokrywa Kupujący. Koszty zależne są od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie www.patmedicine.pl.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, tj. w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta informacji od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

6. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta Produkty dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na Stronie internetowej pod zakładką „Formy płatności”.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

8. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.


VII. Dostawa, odbiór Produktu.

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem Produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany.

2. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem Produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Zamówiony Produkt jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

4. Czas realizacji Zamówienia podany w opisach oferowanych Produktów to okres pomiędzy przyjęciem Zamówienia przez Sklep internetowy, a wydaniem Produktu Dostawcy w celu realizacji dostawy.

5. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep internetowy do realizacji w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00. Zamówienia złożone po tych godzinach są przyjmowane do realizacji w kolejnym dniu roboczym. Jako dni realizacji Zamówienia rozumieć należy dni kalendarzowe.

6. Zamówienie złożone przez Klienta kompletowane jest przez Sprzedawcę. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu Zamówienia, czas sprowadzenia Produktu. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni od momentu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty zakupionego Produktu przez Odbiorcę. Odbiór osobisty możliwy jest w oddziale Sprzedawcy tj. ul. Bajana 18A, 39-300 Mielec, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu przez Sprzedawcę i Klienta daty i godziny odbioru oraz po potwierdzeniu dostępności Produktu.

8. Koszty dostawy Produktu do Klienta podane są odrębnie na Stronie internetowej w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

9. Czas dostawy (wysyłki) uzależniony jest od przewoźnika z którym Sprzedawca ma podpisaną umowę na realizację usług dostawy towaru.

10. Sprzedawca informuję, że Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Dostawa dobywa się według standardów danej firmy kurierskiej.

11. W przypadku kiedy, przed wydaniem Produktu okaże się, że uległ on uszkodzeniu bądź doznał ubytku to Dostawca ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan Produktu oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Dostawca wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

12. Jeżeli po wydaniu Produktu Klient zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje mu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru Produktu, żądać od Dostawcy ustalenia stanu Produktu.

13. Dostarczane Klientom Produkty są rozmontowane, konieczny jest montaż samodzielny zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do przesyłki.

14. Na życzenie klienta zamówiony produkt może zostać zmontowany przez Sprzedawcę i wysłany w całości, co wiązać się będzie z dodatkową opłatą za montaż oraz kosztami przesyłki ponoszonymi przez Klienta zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Sprzedawcę.


VIII. Przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep internetowy zostały opisane w Polityce prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


IX. Reklamacja z tytułu rękojmi.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi zgłaszana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy sprzedaży winna zostać przesłana Sprzedawcy w formie mailowej sklep@patmedicine.pl lub pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec.

4. Sprzedawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Sprzedawcy przez podmioty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca przesyła Klientowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

5. Reklamacje:

 • Każdy Klient ma prawo do reklamacji zakupionego Produktu;
 • Reklamację można zgłosić telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 731191511 lub w formie elektronicznej na adres sklep@patmedicine.pl
 • W celu ułatwienia procedury reklamacji Produktu Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.patmedicine.pl.
 • Reklamacja może być rozpatrywana pod warunkiem przesłania reklamowanego Produktu na adres ul. Bajana 18A, 39-300 Mielec, chyba że obie strony ustalą inaczej;
 • Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacji;
 • Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do przyjętej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych należy rozumieć jako pozytywne rozpatrzenie reklamacji;
 • Sprzedawca ma prawo jednorazowo dokonać wymiany Produktu, ale tylko jeśli jest w stanie zrobić to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, poza informacjami zawartymi na Stronie internetowej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.

7. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Konsument może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedawcą, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).


X. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1. Sprzedawane Produkty mogą być objęte gwarancją. O ile na dany Produkt została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały określone w załączonej do Produktu Karcie gwarancyjnej.

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z warunkami Karty Gwarancyjnej.

3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia będące skutkiem wad materiałowych lub produkcyjnych.

4. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, Klient powinien dostarczyć wraz z reklamowanym Produktem dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny albo fakturę VAT.

5. Gwarant nie ponosi kosztów transportu za Produkty przesłane do Gwaranta w ramach gwarancji.

6. Produkty naprawione lub wymienione nie są objęte odrębną gwarancją.

7. W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na naszej stronie internetowej www.patmedicine.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie z dokładnym opisem wady.

8. Zgłoszenie wady Produktu powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu tej wady przez Klienta, a samo dostarczenie Produktu powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady Produktu. Przekroczenie w/w terminu spowoduję utratę gwarancji.

9. Reklamacje z tytułu gwarancji będą rozpatrywane poprzez naprawę lub wymianę Produktu na nowy, wolny od wad. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Produktu na nowy wolny od wad, reklamacja rozpatrzona zostanie poprzez zwrot ceny zakupionego Produktu.

10. Wybór rozliczenia reklamacji z tytułu gwarancji zależy tylko i wyłącznie od Gwaranta.

11. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego z tytułu gwarancji przyjmuje dzień otrzymania przesyłki przez Gwaranta.

12. Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wynosi 30 dni roboczych od chwili przyjęcia Produktu. Jeżeli jednak Produkt wymaga przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz lub sprowadzenia części, termin ten może zostać odpowiednio wydłużony.

13. Klient po otrzymaniu naprawionego Produktu po procesie reklamacyjnym ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących otrzymanego produktu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania Produktu.

14. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadkach określonych w Karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego Produktu.

15. W przypadku zgłoszenia reklamacji, która nie znajdzie potwierdzenia, Gwarant zastrzega sobie możliwość obciążenia reklamującego Klienta kosztami ekspertyzy oraz transportu Produktu.


XI. Wymiana Produktu.

1. Wymiana Produktu może nastąpić na życzenie Klienta jeśli otrzymał Produkt inny niż zamówiony przez niego, bez ponoszenia żadnych opłat. Koszt odbioru wymienianego Produktu i jego wysyłki zgodnego z zamawianym jest całkowicie ponoszony przez Sprzedawcę.

2. Wymiana może również nastąpić jeśli Klient zdecydował, że zakupiony przez niego Produkt nie spełnia jego oczekiwań i decyduje się na wymianę go na inny. Koszt zwrotu Produktu i koszt wysyłki nowego Produktu ponosi Klient. Wszelkie dopłaty do Produktu wynikające z jego innej ceny ponosi Klient. Zgłoszenie chęci wymiany Produktu przez Klienta powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Klienta.


XII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość.

1. Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży na odległość, przysługuje zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t. j. z dnia 2017.03.30) prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej tj. mailem wysłanym na adres email Sprzedawcy lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej www.patmedicine.pl. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

4. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, w przypadku gdy przedmiotem usługi jest Produkt wykonany na jego indywidualne zamówienie.

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


XIII. Ograniczenia techniczne.

1. Sprzedawca nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia w działaniu Strony internetowej leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • okresowego wyłączania dostępności Strony internetowej w celu jej rozbudowy lub konserwacji;
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Strony internetowej;
 • zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Strony internetowej;
 • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Strony internetowej, po opublikowaniu na Stronie internetowej odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem.


XIV. Zablokowanie konta Użytkownika.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:

 • naruszy postanowienia Regulaminu;
 • używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
 • kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Strony internetowej.


XV. Informacje dodatkowe.

1. Kolory tkanin i innych wykończeń pokazanych na Stronie internetowej mogą nieco różnić się od ich kolorów rzeczywistych z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Użytkownik w związku z kodowaniem kolorów. Zdjęcia wzorników są zdjęciami poglądowymi. W przypadku niepewności co do odcienia zalecamy konsultację ze Sprzedawcą.

2. Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu Zamówienia na podany w Zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie Zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o Zamówieniu. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Produktu, błędne naliczenie Zamówienia), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 1 godziny od otrzymania potwierdzenia Zamówienia w dni robocze do godz. 16:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@patmedicine.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu 731191511. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w Zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

3. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu internetowego, elementów graficznych umieszczonych na Stronie internetowej i informacji tam zawartych takich jak nazwy i opisy oraz zdjęcia towarów jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu internetowego.


XVI. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Strona internetowa oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej oraz przesłana na adres e-mail Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony internetowej należy kierować na adres: biuro@patmedicine.pl lub zgłaszać listownie na adres: ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019r.

Shopping Cart
Przewiń do góry