Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.patmedicine.pl Spółka cywilna

Ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec

NIP 8172172464

REGON 180851652

I. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony internetowej jest:

– Janusz Galica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Epogeum” Galica Janusz, NIP: 8171502379,

– Paweł Miłoś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą El Pablo Fizjoterapia Paweł Miłoś, NIP: 8172183657,

działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą CENTRUM FIZJOTERAPII „GAMI” JANUSZ GALICA, PAWEŁ MIŁOŚ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Mielcu przy ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec, NIP 8172172464, REGON 180851652. Możesz się z nami skontaktować pod adresem: ul. Wolności 23B, 39-300 Mielec Tel: 17 788-35-25 lub 505-077-933 e-mail: biuro@patmedicine.pl

2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony przekazanych informacji dotyczących Użytkowników. Informacje te, w tym dane osobowe Użytkowników, są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, Administrator danych osobowych zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

II. Przetwarzanie danych osobowych, prawa i obowiązki Administrator danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej i należytego świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności do:

· nawiązania współpracy i zawarcia umowy,

· wykonywania zawartej umowy, w tym jej rozliczenia lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą,

· przetwarzania zamówień Użytkowników i zwrotów oraz wysyłania Użytkownikom powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania,

· przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów,

· prowadzenia korespondencji,

· skontaktowania się z Użytkownikiem,

· marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług,

· obrony przed potencjalnymi roszczeniami,

· ewentualnego kierowania roszczeń,

· wypełniania obowiązków prawnych m.in. księgowych i podatkowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi dotyczy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu IP, informacje na temat płatności, informacje na temat zamówienia, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, informacje na temat płatności, informacje na temat zamówienia. Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, chyba że przepisy prawa dotyczące m.in. kwestii podatkowych, czy rachunkowych będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie zachodziła konieczność ich dłuższego przechowywania na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

4. Dane Użytkownika będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają adres Użytkownika, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności oraz ewentualnie firmy windykacyjne.

5. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania danych osobowych w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego osobę fizyczną z Administratorem danych osobowych.

6. Po uzyskania wyraźnej zgody, Administrator danych osobowych może wykorzystywać dane Użytkownika do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Użytkownikowi informacji reklamowych pochodzących od Administratora danych osobowych lub osób trzecich drogą elektroniczną. Zgoda na przesyłanie danych stanowiących informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przy przystępowaniu do Strony internetowej.

7. Administrator danych osobowych nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie internetowej, jak i tych, które umieszczają linki do strony internetowej.

8. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo przekazywania osobom trzecim opracowań statystycznych oraz innych informacji niepozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

III. Przetwarzanie danych osobowych, prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez

Administratora danych osobowych, a to: 

· przy rejestracji w Sklepie internetowym: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy,nr telefonu, adres e-mail,

· przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera: adres e-mail,

· przy składaniu Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

3. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych, które umieścił w Formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do: 

· żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

· sprostowania treści swoich danych osobowych,

· usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach,

· przenoszenia swoich danych,

· do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania swoich danych osobowych.

5. Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka).

1. Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. To dane tekstowe, które serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go rozpoznać przy ponownym połączeniu.

2. Stosowane przez Administratora danych osobowych Cookies są bezpieczne dla urządzenia z którego korzysta Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę internetową indywidualnie do każdego Użytkownika.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Nie zawierają danych identyfikujących. Nasza Strona internetowa wykorzystuje cookies m.in. w celu konfiguracji serwisu, uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia jego sesji na stronie internetowej, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. 4. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia mechanizmu wykorzystywania plików cookies, o czym informujemy. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

5. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Shopping Cart
Przewiń do góry